• တိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး သစ်လုပ်ငန်း
  • တိုင်းဒေသကြီး အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး ဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန
  • သတ္ထုတွင်း စီမံကိန်းရုံး
  • မြေဖြူထုတ်လုပ်ရေး (အမှတ်-၃ သတ္ထုတွင်း)
  • မြန်မာယမ်စီကောပါး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
  • မြန်မာ့ဆားနှင့် အဏ္ဏဝါ ဓါတုဗေဒပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
  • တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာရေနံ ထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ် ရေးလုပ်ငန်း
  • အမှတ်(၅) အထပ်သားစက်ရုံ
  • ကျောက်မျက်

 

 

သတင်း အချက်အလက်