• တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေး ဆွဲရေးဦးစီးဌာန
 • ဗဟိုစာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ပြည်တွင်းအခွန် များဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
 • တိုင်းဒေသကြီး ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
 • ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

 

 

သတင်း အချက်အလက်