• တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း
 • တိုင်းဒေသကြီး မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာန
 • အမှတ်(၆) အလတ်စား စက်ပြင်အလုပ်ရုံ (မုံရွာ)
 • တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုသီးနှံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချရေး ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • တည်ဆောက်ရေး (၄) ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ပျားလုပ်ငန်းဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန် းဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး သစ်တော ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
 • အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန
 • အမှတ် (၅) အထပ်သားစက်ရုံ
 • တိုင်းဒေသကြီး သတ္တုတွင်း စီမံကိန်းရုံး (အမှတ်-၂ သတ္တုတွင်း)
 • မြေဖြူထုတ်လုပ်ရေး (အမှတ်-၁သတ္တုတွင်း)
 • မြန်မာ့ရေနံ ထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
 • မြန်မာ့ဆားလုပ်ငန်း
 • သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန
 • တိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမ ဦးစီးဌာန
 • သမဝါယမ တက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
 • အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဤနေရာတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

 

သတင်း အချက်အလက်