• ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး ဦးစီးဌာန
  • ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာန
  • သမဝါယမဦးစီးဌာန
  • သမဝါယမ တက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
  • ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
  • အသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန
  • ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

 

 

သတင်း အချက်အလက်