• တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
  • ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၅) တည်ဆောက်ရေး
  • တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • အမှတ်(၃) အထည်ချုပ်စက်ရုံ (စစ်ကိုင်း)
  • အမှတ်(၆) အထည်ချုပ်စက်ရုံ (ဆားလင်းကြီး)

 

 

သတင်း အချက်အလက်